Nieuwsbrief 2017

van de Gereformeerde Bond afdeling Fryslân 

 Uit het bestuur

Het bestuur is dankbaar u middels deze nieuwsbrief weer in kennis te kunnen stellen van de voorgenomen activiteiten in DV 2017. Noteert u de data alvast in uw agenda, de uitnodigingen volgen t.z.t. Wij spreken de hoop uit dat wij als provinciale afdeling door genade weer in Zijn dienst mogen staan en daardoor de betrokkenheid op elkaar en op onze afdeling te mogen voeden en te stimuleren.

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) Drachten

Tot op heden hebben ons geen berichten bereikt dat zich voldoende cursisten hebben aangemeld om de cursus Theologische Vorming voor gemeenteleden (TVG) in Drachten doorgang te laten vinden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan kunt u dit vinden op de website:

 Website

Onze website: https://gereformeerdebondfryslan.wordpress.com wordt beheert door ons bestuurslid dhr. P.J. Nota. Hebt u als gemeente een eigen website, dan wilt u op uw site misschien wel een link maken naar onze site? Ook suggesties voor onze website zijn van harte welkom bij de webmaster..

Hemelvaartontmoetingsdag 2017 in Noordhorn

Op D.V. donderdag 25  mei 2017 wordt in gebouw “De Wegwijzer” te Noordhorn de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsdag gehouden. De inloop is vanaf 104.30 uur met koffie en thee.

Het programma begint om 14.30 uur.  Ds. Marten Visser uit Wezep hoopt te spreken over “Christenen in de minderheid, ervaringen vanuit het zendingsveld”.  Er is tevens een programma voor tieners en oppas voor kinderen van 4-9 jaar en de allerkleinsten. Deze middag van ontmoeting en bezinning wordt uiteindelijk afgesloten met een broodmaaltijd. Rond 18.30 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten. De uitnodiging volgt en nadere informatie zal t.z.t. op de website geplaatst worden. De Hemelvaartontmoetingsdag is een initiatief van de provinciale afdelingen van de Gereformeerde Bond  Fryslân  en  Groningen/Drenthe.

Algemene ledenvergadering Gereformeerde Bond Fryslân.

De Algemene ledenvergadering (ALV) is gehouden op 15 maart 2017 in Gebouw “Eben-Haëzer ” te Lemmer. De aanvang waso m 19.45  uur. Ds. J. Harteman heeft op deze avond gesproken over het ‘Sola Scriptura’ (alleen door de Schrift). Dit thema was een van de belangrijkste uitgangspunten van de Reformatie en nog steeds een onmisbare richtlijn voor het protestantisme in onze tijd. Er is een kloof tussen wat we in de Bijbel lezen en wat we in onze cultuur vandaag beleven. Geloven in het gezag van de bijbel ligt daarom onder vuur. Maar ons houvast ligt nog steeds in het Woord zelf.

GB najaarsbijeenkomst.

De najaarsvergadering zal gehouden worden op DV woensdag 11 oktober 2017 . Ds. P. van Duijvenboden hoopt ons dan iets te vertellen over zijn werk als legerpredikant. De bijeenkomst begint om 19.45 uur.

Gezamenlijke bijeenkomst van de vier modaliteiten

Elk jaar ontmoeten de besturen van de Friese afdelingen van de Confessionele Vereniging, het Confessioneel Gereformeerd Beraad , het Evangelisch Werkverband en de Gereformeerde Bond, elkaar in Nijega en proberen jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen. Deze  jaarlijkse gezamenlijke ontmoeting en bezinningsavond zal Deo Volente worden gehouden op 14 september 2017 in de Oasekerk, Ringweg 3 te Drachten.   Op deze avond hoopt ds. H. Poot  te spreken over het onderwerp:  Luther en de rechtvaardiging door het geloof.

 Van de secretaris

Voor een up-to-date databestand en de communicatie met onze leden of sympathisanten is het van belang dat adreswijzigingen tijdig doorgegeven worden aan het bestuur. Het gebeurt  nogal eens dat convocaties niet bestelbaar zijn en retour afzender gaan.Dit zorgt vervolgens weer voor onnodige administratiekosten voor de afdeling . Wij stellen uw medewerking in deze zeer op prijs. Wilt u voortaan de stukken digitaal ontvangen stuurt u dan even een mail naar het secretariaat: jongdeh@hetnet.nl.

Hebt u kennissen die lid willen worden of met ons sympathiseren,aan het eind van deze nieuwsbrief staan de adressen waar men terecht kan.

“De Waarheidsvriend” is een  uitgave van de Gereformeerde Bond Dit blad komt elke week uit en geeft voorlichting bij vooral geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook maatschappelijke vragen worden behandeld. Het lezen van de Waarheidsvriend  is dus een aanbeveling waard en draagt bij aan de doelstelling zoals verwoord in art.1 van de statuten van de Gereformeerde Bond: tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk.

Van de penningmeester

Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond kent twee helften. Wie landelijk lid is (en dus ook landelijke contributie betaalt), is automatisch ook lid van de regionale afdeling. Sommige mensen zijn alleen lid van de afdeling. De regionale afdeling heft voor haar activiteiten ook contributie (€ 7,50 per lid, € 10,- per echtpaar).  De landelijke contributie wordt geheven door het landelijk bureau; uw penningmeester is verantwoordelijk voor de regionale contributie.

Wij verzoeken de leden van de afdeling Gereformeerde Bond Fryslân vriendelijk de contributie 2015 over te maken op rekeningnummer: NL07INGB0001494567 t.n.v. Reg. Afd. Gereformeerde Bond Fryslân

Tenslotte

Het bestuur hoopt u onder Gods onmisbare zegen in 2017-2018 weer te mogen ontmoeten op de bijeenkomsten.

 

Advertenties