Algemene ledenvergadering

Bij deze nodigt het bestuur u van harte uit voor de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond afdeling Fryslân. Deze vergadering zal worden gehouden op Deo Volente woensdag 6 april 2016 in gebouw “De Driehoek te Wijnjewoude

De aanvang is om 19.45 uur

Agenda

1. Opening en welkom
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Notulen 22 april 2015 (ter vergadering beschikbaar)
5. Jaarverslag 2015 t.k.n. (ter vergadering beschikbaar)
6. Jaarrekening 2015 (toelichting door de penningmeester)
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Vaststellen contributie 2016
10. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar dhr. R.. de Jong
– Aftredend en herkiesbaar dhr. P. Wisse

11. Spreker: : Dhr. M. van Heijningen
Onderwerp: “De troost van de doop”

12. Pauze
13. Bespreking van het onderwerp
14. Rondvraag
15. Sluiting

Wij hopen op een goede opkomst en neemt u gerust belangstellenden mee om meer bekendheid te geven aan het werk van de Gereformeerde Bond in Fryslân.

Toelichting
Ad 10 Op grond van art. 6 van het huishoudelijk reglement voor de plaatselijke en regionale afdelingen en onder verwijzing naar art.12.3 van de Statuten van de Gereformeerde Bond, hebben de leden het recht om aan de door het bestuur aangedragen kandidaat een kandidaat toe te voegen,door middel van een schriftelijke opgave, ondertekend door ten minste 10 stemgerechtigde leden en in te dienen uiterlijk tien dagen voordat de betreffende ledenvergadering wordt gehouden, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.

Advertenties