Middelen

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond kent twee helften. Wie landelijk lid is (en dus ook landelijke contributie betaalt) is automatisch ook lid van de regionale afdeling, maar dient naast de landelijke contributie ook de contributie voor onze regionale afdeling te betalen.

Contributie

  • De regionale afdeling heft voor haar activiteiten ook contributie, en wel € 7,50 per lid, € 10,00 per echtpaar. Uw penningmeester is verantwoordelijk voor de regionale contributie. Sommige mensen zijn alleen lid van de regionale afdeling.
  • De landelijke contributie wordt geheven door het landelijk bureau De betalingsverzoeken voor de regiocontributie werden altijd in het najaar aan de leden verzonden.

U wordt daarom vriendelijk verzocht om de contributie te voldoen door overmaking op rekening NL07INGB0001494567 t.n.v. Reg. Afd. Geref. Bond onder vermelding van ‘contributie 2015’.

Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Jaarrekening

In het voorjaar draagt onze ontmoetingsavond tevens het karakter van een jaarvergadering. Naast het jaarverslag van de secretaris komt ook het jaarverslag van de penningmeester aan de orde.

Advertenties